Cầu Giải Tám Miền Trung Víp,500.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :21-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
21-11-19 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
20-11-19Đà Nẵng: 37,
Khánh Hòa: 11
Trúng Đà Nẵng234
19-11-19Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 54
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
249
18-11-19TT Huế: 27,
Phú Yên: 53
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
261
17-11-19Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 52
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
246
16-11-19Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 58,
Đắc Nông: 86
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
278
15-11-19Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 31
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
251
14-11-19Bình Định: 69,
Quảng Trị: 31,
Quảng Bình: 29
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
281
13-11-19Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 84
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
254
12-11-19Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 46
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
281
11-11-19TT Huế: 75,
Phú Yên: 36
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
254
10-11-19Kon Tum: 03,
Khánh Hòa: 98
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
248
09-11-19Đà Nẵng: 08,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
232
08-11-19Gia Lai: 47,
Ninh Thuận: 32
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
225
07-11-19Bình Định: 91,
Quảng Trị: 31,
Quảng Bình: 46
Trúng Quảng Bình272
06-11-19Đà Nẵng: 06,
Khánh Hòa: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
244
05-11-19Đắc Lắc: 00,
Quảng Nam: 14
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
273
04-11-19TT Huế: 09,
Phú Yên: 43
Trúng TT Huế209
03-11-19Kon Tum: 08,
Khánh Hòa: 65
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
215
02-11-19Đà Nẵng: 58,
Quảng Ngãi: 94,
Đắc Nông: 83
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
239
01-11-19Gia Lai: 65,
Ninh Thuận: 44
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
253
31-10-19Bình Định: 37,
Quảng Trị: 11,
Quảng Bình: 30
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
219
30-10-19Đà Nẵng: 56,
Khánh Hòa: 59
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
249
29-10-19Đắc Lắc: 38,
Quảng Nam: 31
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
263
28-10-19TT Huế: 23,
Phú Yên: 46
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
260
27-10-19Kon Tum: 08,
Khánh Hòa: 77
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
277
26-10-19Đà Nẵng: 08,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
232
25-10-19Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 39
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
218
24-10-19Bình Định: 61,
Quảng Trị: 34,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
262
23-10-19Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 87
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
251
22-10-19Đắc Lắc: 10,
Quảng Nam: 70
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
291
21-10-19TT Huế: 65,
Phú Yên: 85
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
283