Cầu Xíu Chủ Miền Trung Supper VIP,500.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :21-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
21-11-19 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
20-11-19Đà Nẵng: 849,
Khánh Hòa: 660
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
262
19-11-19Đắc Lắc: 268,
Quảng Nam: 490
Trúng Đắc Lắc814
18-11-19TT Huế: 633,
Phú Yên: 149
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
259
17-11-19Kon Tum: 090,
Khánh Hòa: 487
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
529
16-11-19Đà Nẵng: 513,
Quảng Ngãi: 467,
Đắc Nông: 858
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
443
15-11-19Gia Lai: 332,
Ninh Thuận: 568
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
590
14-11-19Bình Định: 875,
Quảng Trị: 494,
Quảng Bình: 966
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
801
13-11-19Đà Nẵng: 582,
Khánh Hòa: 470
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
589
12-11-19Đắc Lắc: 693,
Quảng Nam: 365
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
355
11-11-19TT Huế: 903,
Phú Yên: 558
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
220
10-11-19Kon Tum: 347,
Khánh Hòa: 083
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
467
09-11-19Đà Nẵng: 657,
Quảng Ngãi: 206,
Đắc Nông: 780
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
667
08-11-19Gia Lai: 909,
Ninh Thuận: 005
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
290
07-11-19Bình Định: 255,
Quảng Trị: 980,
Quảng Bình: 660
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
405
06-11-19Đà Nẵng: 886,
Khánh Hòa: 405
Trượt722
05-11-19Đắc Lắc: 459,
Quảng Nam: 883
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
347
04-11-19TT Huế: 153,
Phú Yên: 722
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
458
03-11-19Kon Tum: 184,
Khánh Hòa: 602
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
458
02-11-19Đà Nẵng: 316,
Quảng Ngãi: 443,
Đắc Nông: 632
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
584
01-11-19Gia Lai: 887,
Ninh Thuận: 608
Trúng Ninh Thuận397
31-10-19Bình Định: 026,
Quảng Trị: 746,
Quảng Bình: 049
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
713
30-10-19Đà Nẵng: 136,
Khánh Hòa: 961
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
317
29-10-19Đắc Lắc: 510,
Quảng Nam: 434
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
567
28-10-19TT Huế: 436,
Phú Yên: 502
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
362
27-10-19Kon Tum: 468,
Khánh Hòa: 497
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
463
26-10-19Đà Nẵng: 710,
Quảng Ngãi: 033,
Đắc Nông: 755
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
535
25-10-19Gia Lai: 905,
Ninh Thuận: 340
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
735
24-10-19Bình Định: 185,
Quảng Trị: 436,
Quảng Bình: 522
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
258
23-10-19Đà Nẵng: 497,
Khánh Hòa: 935
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
967
22-10-19Đắc Lắc: 529,
Quảng Nam: 605
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
854
21-10-19TT Huế: 431,
Phú Yên: 156
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
610