Cầu Xíu Chủ Miền Trung Supper VIP,500.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :06-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
06-07-20 TT Huế
Phú Yên
05-07-20Kon Tum: 470,
Khánh Hòa: 673
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
339
04-07-20Đà Nẵng: 322,
Quảng Ngãi: 564,
Đắc Nông: 716
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
714
03-07-20Gia Lai: 071,
Ninh Thuận: 520
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
617
02-07-20Bình Định: 486,
Quảng Trị: 206,
Quảng Bình: 791
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
874
01-07-20Đà Nẵng: 328,
Khánh Hòa: 917
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
573
30-06-20Đắc Lắc: 350,
Quảng Nam: 504
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
576
29-06-20TT Huế: 406,
Phú Yên: 557
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
454
28-06-20Kon Tum: 158,
Khánh Hòa: 544
Trúng Kon Tum721
27-06-20Đà Nẵng: 043,
Quảng Ngãi: 032,
Đắc Nông: 300
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
461
26-06-20Gia Lai: 767,
Ninh Thuận: 891
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
871
25-06-20Bình Định: 653,
Quảng Trị: 050,
Quảng Bình: 093
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
576
24-06-20Đà Nẵng: 247,
Khánh Hòa: 606
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
766
23-06-20Đắc Lắc: 257,
Quảng Nam: 384
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
543
22-06-20TT Huế: 100,
Phú Yên: 016
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
980
21-06-20Kon Tum: 701,
Khánh Hòa: 817
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
695
20-06-20Đà Nẵng: 297,
Quảng Ngãi: 686,
Đắc Nông: 044
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
618
19-06-20Gia Lai: 806,
Ninh Thuận: 948
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
622
18-06-20Bình Định: 985,
Quảng Trị: 104,
Quảng Bình: 344
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
669
17-06-20Đà Nẵng: 928,
Khánh Hòa: 547
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
751
16-06-20Đắc Lắc: 450,
Quảng Nam: 648
Trúng Quảng Nam572
15-06-20TT Huế: 413,
Phú Yên: 469
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
509
14-06-20Kon Tum: 548,
Khánh Hòa: 619
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
619
13-06-20Đà Nẵng: 487,
Quảng Ngãi: 360,
Đắc Nông: 113
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
702
12-06-20Gia Lai: 582,
Ninh Thuận: 012
Trúng Gia Lai700
11-06-20Bình Định: 023,
Quảng Trị: 886,
Quảng Bình: 574
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
585
10-06-20Đà Nẵng: 861,
Khánh Hòa: 640
Trúng Khánh Hòa534
09-06-20Đắc Lắc: 346,
Quảng Nam: 853
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
609
08-06-20TT Huế: 592,
Phú Yên: 136
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
815
07-06-20Kon Tum: 638,
Khánh Hòa: 523
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
500
06-06-20Đà Nẵng: 745,
Quảng Ngãi: 488,
Đắc Nông: 685
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
625
05-06-20Gia Lai: 076,
Ninh Thuận: 354
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
718